• karen-shop@gmail.com

คำถามที่พบบ่อย

Answer

เสื้อกะเหรี่ยงไม่มีกระเป๋า..จึงไม่ต้องมีอะไรซุกซ่อน ซ่อนเร้น อำพราง


Answer

 เสื้อกะเหรี่ยงใส่สลับหน้าหลังได้ คือ ด้านหน้าและด้านหลังจะเหมือนกันเพื่อตอกย้ำว่าผู้สวมใส่ต้องไม่กลับกลอกปลิ้นปล้อนทั้งต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็เช่นกัน

Answer

เสื้อกะเหรี่ยงไม่มีคอปกแขนเสื้อ กระดุมวิถีกะเหรี่ยงจึงเรียบง่ายสมถะ กินพออิ่ม นุ่งพออุ่น

Answer

ผ้าทอกะเหรี่ยงกับการแต่งกายจะบ่งบอกสถานภาพทางสังคม
 แสดงให้เห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผู้สวมใส่ควบคู่กับความสวยงามของลวดลาย 
ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้นำผ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การนำมาใช้ในการสืบสานประเพณีกินข้าวห่อการส่งเสริมให้พัฒนาเป็นอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ และการส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดความรู้ให้อยู่กับชุมชน ปัจจุบันผ้าทอกะเหรี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ 
การขาดแคลนช่างทอผ้ากะเหรี่ยงรุ่นใหม่การหมดความนิยมในการใช้ การขาดความต่อเนื่องและขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผ้าทอ และกลายเป็นแค่สัญลักษณ์ของคนกะเหรี่ยง

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ดูรถเข็น (฿0.00)